Tájékoztató az adatkezelésről

(A Pécsi Közösségi Alapítvány „Civil pulzus a városmonitoring eszközeivel” program adatkezelési szabályzata)

Itt tájékozódhatsz a Google “Civil szelfi” űrlapon megadott személyes adatokat érintő adatkezelési gyakorlatunkról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseinkről és jogorvoslati lehetőségeidről.

Az adatkezelő

Az adatkezelő a Pécsi Közösségi Alapítvány

Székhelye: 7624 Pécs, Szent István tér 17.

Nyilvántartási száma: 02-01-0001820

Kapcsolat (e-mail): [email protected]

A kezelt adatok köre

A “Civil pulzus a városmonitoring eszközével programunk keretében létrehozott Google űrlapokon – elsőként a „Civil szelfi” űrlapon – a következő adatokat kérjük megadni:
• email címed,
• annak a szervezetnek a nevét, amelyben tagként, vagy aktivistaként tevékenykedsz, és amelyen keresztül az űrlapok linkjét megkaptad.

Kezeljük továbbá azt a tényt, hogy az űrlap kitöltésekor elmúltál-e 16 éves; a 16 év alattiak esetén kérjük a törvényes képviselő nevét is és emailcímét is. Az adatkezelési hozzájárulást 16 év alatti esetében csak a törvényes képviselő adhatja meg.

Az adatkezelés jogalapja és célja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a te hozzájárulásod. Ezt az űrlap kitöltésével, az adatkezelésről szóló tájékoztató ismeretében, az erre vonatkozó négyzet bejelölésével, önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozattal adhatod meg.

Ha betöltötted a 16. életévedet, akkor egyedül is megadhatod ezt a hozzájárulást. Ha viszont még nem töltötted be a 16. életévedet, akkor legalább az egyik törvényes képviselőd (aki legtöbbször az egyik szülőd) beleegyezésére is szükség van. Csak akkor töltsd ki az űrlapot, ha ezt megbeszélted vele, és ő is egyetért veled.
A törvényes képviselő neve és emailcíme tekintetében az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó azon jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, hogy észszerű erőfeszítést kell tennie annak érdekében, hogy a 16. életévüket be nem töltöttek esetén a törvényes képviselőjük hozzájárulását is beszerezze.

A személyes – pontosan: a szervezetedre nevére, és e-mail címedre vonatkozó – adatokat azért kezeljük, hogy a beérkezett adatok elemzése/értékelése során részben az esetleges többszörös válaszokat kiszűrhessük, illetve a különböző területeken tevékenykedő, különböző nagyságú, különböző erőforrásokra támaszkodó, stb. szervezetek közötti különbségeket feltárjuk, e különbségek alapján elemzési megállapításokat fogalmazzunk meg.

A megadott személyes adatokra támaszkodva értesíthetünk a “Civil pulzus a városmonitoring eszközével” című programunk keretében megvalósuló további eseményeinkről, részt vehetsz bennük, és ha aktívnak érzed magad, segíthetsz is azok megtervezésében, kivitelezésében, vagy egyéb módon támogathatod a program megvalósulását.

Az adatkezelés célja emellett az, hogy:
• értesítéseket, hírleveleket, eseményeinkre szóló meghívókat küldhessünk neked,
• kérdőívet küldhessünk neked
• stb.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A személyes adataidhoz kizárólag szervezetünk, a Pécsi Közösségi Alapítvány kuratóriumának tagja férhetnek hozzá.

A “Civil pulzus a városmonitoring eszközével” program keretében megszerzett Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha az adatközlő kifejezetten ebből a célból adta meg személyes adatát.
A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén szervezetünk az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, és szükség esetén kikéri az adatvédelmi hatóság véleményét.

Az adatok technikailag a Google eszközével gyűjtjük, azok a Google szerverein tárolódnak. A Google-t az adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe. Az adatfeldolgozó pontos neve: Google Ireland Limited, székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. A Google adatkezelési tájékoztatóját itt tudod elolvasni: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatkezelés időtartama

A személyes adataid addig kezeljük, amíg az adatkezelés célja fennáll, ennek legvégső határideje 2025. 07.01. napja. Ha az adatkezelés céljának megszűnése előtt törölteted az adataidat, akkor a következő pontban leírtak szerint járunk el.

A személyes adataid kezelésével kapcsolatos jogaid

Hozzáférés

Bármikor tájékozódhatsz arról, hogy kezeljük-e a személyes adataidat, és ha igen, akkor hozzáférhetsz az általunk kezelt személyes adataidhoz, és tájékoztatást kaphatsz az általunk kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

Helyesbítés és törlés

Kérheted a személyes adataid (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Törlés abban az esetben lehetséges, ha visszavonod (illetve, ha nem vagy még 16 éves, a törvényes képviselőd visszavonja) az adatkezelés alapját képező hozzájárulást, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. 

Tiltakozás

Tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen, ennek keretében kérheted személyes adataid helyesbítését és törlését is.

Az adatok hordozhatósága

Kérhetik az általad a rendelkezésünkre bocsátott személyes adataid rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

Hogyan gyakorolhatod ezeket a jogaidat?

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid gyakorlásával összefüggő kéréseidet juttasd el az adatkezelő fent megjelölt elérhetőségének egyikére. A kérésednek igyekszünk a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 21 napon belül eleget tenni. Készülj fel rá, hogy a személyes adataidhoz való hozzáférés és a helyesbítés jogának gyakorlásához szükség lesz személyazonosságod igazolására. 18 év alattiak esetén a törvényes képviselőd közreműködése is szükséges lesz. 

Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat az adatfeldolgozó Google szerverein tároljuk, az ő adatbiztonsági intézkedéseiről itt lehet tájékozódni:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu#infosecurity

A fentiekben meghatározott személyes adatokhoz Pécsi Közösségi Alapítvány kurátorai az alapító kurátor tudtával és engedélyével férhetnek hozzá. 

Jogérvényesítési lehetőségek

Ha úgy érzed, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez fűződő jogod, akkor vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmed orvosolhassuk.

Igényedet polgári bíróság előtt is érvényesítheted, vagy kérheted az adatvédelmi hatóság segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdésed van, akkor azt az adatkezelő – a Pécsi Közösségi Alapítvány – fent megjelölt e-mail címére jutasd el. Személyes adataidat kizárólag a jelen tájékoztatónak és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Amennyiben személyes adataid kezelésével kapcsolatban mégis panaszt szeretnél tenni, vagy más módon elégedetlen vagy azzal ahogyan az adataid kezeljük, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tehetsz. Elérhetőségei: [email protected], 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391 1400, fax: +36 (1) 391-1410

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per választásod szerint a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését, illetve az adatkezelés céljának bővítését.